Wilt u meer weten over Merch.Music? Plan een demo hier

Privacybeleid

Dit is de Privacyverklaring van de website https://www.merch-music.com (hierna: "Website"). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Helloprint B.V., Schiedamse Vest 89, 3012 BG, Rotterdam, Nederland (hierna te noemen: 'wij', 'onze' of 'ons'), via de Website van haar websitebezoekers (hierna te noemen: 'u' en 'uw gegevens') verwerkt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij de gegevens die wij via de website verzamelen, zullen gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. 1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert. Dergelijke informatie kan een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer omvatten.

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor zover wij persoonlijke gegevens verzamelen via cookies, vindt u hier meer informatie.

1. 1. Bij het indienen van een contactaanvraag op onze website gebruiken wij voor het beantwoorden van uw vragen de persoonlijke gegevens die u ons via ons contactformulier verstrekt en chatten op de website, zoals uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ('GDPR'), aangezien wij zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen. De bepaling is geen wettelijke of contractuele verplichting of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten. Als u de contactgegevens echter niet verstrekt, kunnen wij uw vraag mogelijk niet beantwoorden.

2. 2. Bij het registreren van een account hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig voor de toekomstige bestellingen die u bij ons plaatst. We hebben een legitiem belang bij de verwerking van deze persoonlijke gegevens op basis van artikel 6(f) van de GDPR, aangezien we deze informatie nodig hebben om contact met u op te nemen voor de toekomstige bestellingen die u via uw account bij ons kunt plaatsen. De bepaling is geen wettelijke of contractuele verplichting of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen account voor u aanmaken.

3. 3. Bij het registreren van een account, door het accepteren van onze Privacyverklaring, wordt u automatisch aangemeld bij onze Persoonlijke en Service E-mails. Gepersonaliseerde e-mails hebben inhoud die is afgestemd op uw afdrukbehoeften en service-e-mails informeren u over de wijzigingen op onze website en andere relevante wijzigingen van het bedrijf. U kunt zich later afmelden voor deze e-mails door naar de e-mailvoorkeurenpagina in uw account te gaan. Tijdens de accountregistratie heeft u ook de mogelijkheid om u aan te melden als abonnee op onze nieuwsbrieven, we zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met speciale aanbiedingen, updates en bloginhoud. We kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals beschreven in artikel 6(a) van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

4. Bij het plaatsen van een bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur en afleveradres nodig om u op de hoogte te houden van belangrijke orderupdates, de bestelling te leveren en contact met u op te nemen bij eventuele afwijkingen in de bestelling. Deze bepaling is een contractuele verplichting die nodig is om een contract af te sluiten zoals beschreven in artikel 6(b) van de GDPR. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen contract met u aangaan.

5. 5. Bij het indienen van een offerteaanvraag via ons offerteformulier gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om contact met u op te nemen in antwoord op uw aanvraag. Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de GDPR, aangezien wij zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen over de offerte. De bepaling is geen wettelijke of contractuele verplichting of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen offerte voor u opstellen.

6. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om onze diensten te bekijken op verschillende websites van derden, zoals Trustpilot of Trusted Shop. De persoonlijke gegevens die u bij dergelijke beoordelingen verstrekt, kunnen later op onze eigen website en in ons communicatiemateriaal worden ingezien. Wij kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals beschreven in artikel 6(a) van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

2. 2. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw gegevens delen met groepsentiteiten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte ("EER").
Wij kunnen uw gegevens delen met derden die ons database-, server-, onderhouds-, beveiligings- of andere soortgelijke diensten leveren (hierna "gegevensverwerkers" genoemd). Indien wij toegang tot uw gegevens verlenen, eisen wij van de derde partijen dat zij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze partijen opdracht geven deze gegevens alleen namens ons te verwerken.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook openbaar maken als wij van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk verplicht is, of in reactie op een wettelijk verzoek.
Wij zullen uw gegevens niet delen/verkopen met derden voor remarketingdoeleinden.

3. 3. VEILIGHEID

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4. BEWAARTIJD

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij de wet anders voorschrijft. Wij bewaren de gegevens van alle verwerkte bestellingen gedurende zeven jaar om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke belastingwetgeving. Informatie van accounts zonder bestellingen wordt slechts 18 maanden opgeslagen voordat deze uit ons systeem wordt verwijderd, hetzelfde geldt voor accounts die 24 maanden inactief zijn (met inactief bedoelen we dat we geen enkele interactie van u met onze Website hebben opgemerkt gedurende een aaneengesloten periode van 24 maanden). Alle op ons platform geüploade artwork bestanden zullen worden opgeslagen voor een periode van 18 maanden voordat ze worden verwijderd.

5. UW RECHTEN

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, indien u dat wenst:

- om te weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken of niet;
- om uw gegevens te corrigeren;
- om uw gegevens te wissen;
- om uw gegevens te beperken; en/of
- om uw gegevens aan een andere organisatie door te geven.

Wij kunnen verzoeken om aanvullende informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. De hierboven vermelde rechten zijn niet altijd van toepassing en wij zullen per verzoek nagaan of wij actie moeten ondernemen om aan de GDPR te voldoen. Wij zullen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de genomen maatregelen. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek van een dergelijke verlenging op de hoogte stellen, met opgave van de redenen voor de vertraging. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als wij niet tijdig of om een andere reden reageren.

6. 6. MODIFICATIES

Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. De meest recente versie zal te allen tijde op deze pagina beschikbaar zijn.

7. CONTACT VS

Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!